De precisie van Ultrasoon

Ultrasone dichtheidstesten van ondergrondse tanks

Werkwijze

Ook voor de SDT TankTest geldt onze slogan onverminderd: HEAR MORE – detecteer elk dichtheidsprobleem in ondergrondse opslagtanks, zowel in de dampfase, als ook in de vloeistoffase.

HEAR MORE: luisteren is begrijpen!

Geluid wordt in het algemeen voortgebracht door een vibrerend lichaam. De omgevende lucht participeert in deze beweging waardoor golven ontstaan welke de geluidsenergie geleiden. Ultrasoongeluid is een vibratie van dezelfde nature als geluid, echter met een frequentie boven de 20 kHz en daarom niet waarneembaar voor het menselijk oor. Het wordt in alle regel voortgebracht door frictie, inclusief de turbulentie in vloeistoffen welke worden voortgebracht door pneumatische of hydraulische problemen, bijvoorbeeld lekkages.

Het controleren op dichtheid m.b.v. ultrageluid betekent, het verzamelen en het versterken van de ultrasone vibraties welke veroorzaakt worden door de passage van water, lucht of andere materie door een gat in de wand van de tank. Hoe dan ook is dit hoorbaar, nadat de tank onder negatieve druk is gezet en twee gevoelige sensoren worden toegepast waarvan de een in de vloeistoffase, en de ander in de dampfase zit.

Afbeelding: Ultrasone dichtheidstesten van ondergrondse tanks

·

De inspecteur begint met het meten van de referentiewaarde van elk van de twee sensoren.

·

De vacuümpomp trekt geleidelijk een vacuüm in de tank.

·

Zodra de aangelegde vacuümdruk hoger is dan de hydrostatische druk van de vloeistof en diens hoogte, veroorzaken lekken vibraties / signalen.

·

De twee gevoelige sensoren welke in de tank geplaatst zijn (een in de vloeistoffase, een in de dampfase) detecteren zelfs de kleinste lekkages en geven om die reden de dichtheid van een ondergrondse tank weer – dit alles in overeenstemming met de geldende milieu regels.

·

Zodra een voldoende vacuüm bereikt is dient de inspecteur de vergelijking te maken tussen de meetresultaten bereikt gedurende de test zelf en de gemeten referentie waardes, gemeten voordat de tank onder vacuümdruk werd gezet.

Afbeelding: ondergrondse tank met vacuümpomp

1.

Als de tank dicht is, wordt via geen van beide sensoren een signaal gedetecteerd; de gemeten waarde zal in het LCDisplay van de SDT170MTT bijna gelijk of identiek zijn aan de referentiewaarde welke gemeten werd, voordat de tank onder vacuümdruk werd gezet.

2.

Als de tank niet dicht is worden hoorbare en meetbare signalen gedetecteerd omdat lucht of vloeistof verzadigd met materie boven of onder het vloeistofniveau gezogen wordt. De gemeten waarde op het LCDisplay van de SDT170MTT is in dat geval groter dan de referentiewaarde.
Door de tankwand onder een differentiële druk te zetten wordt een afvloeiing gegenereerd door elk dichtheidsprobleem, hetgeen typische ultrasone geluiden veroorzaakt:

·

sissende ultrasone geluiden voor de lekken boven het vloeistofniveau in de tank

·

de terugkeer van lucht of vloeistof door lekken in het vloeistofniveau in de tank veroorzaakt karakteristieke signalen.

Afbeelding: SDT170MTT

De SDT TankTest methode is de snelste, de meest effectieve en complete manier om ondergrondse tanks en het bijbehorende pijpleidingnetwerk op dichtheid te controleren.

Met de SDT170MTT versie kunnen twee controle procedures worden toegepast:

·

een controle procedure in vrije modus, er worden geen data opgeslagen

·

een controle procedure in bevestigingsmodus cq. data opslag modus welke gebruikt wordt als optie na de eerste procedure.

In deze procedure worden data opgeslagen welke door de inspecteur worden ingevoerd en data welke gegenereerd worden door het instrument, te weten:

A. Data, welke door de inspecteur in het instrument worden ingevoerd

·

de identiteit van de tank (tot 12 alfanumerieke karakters);

·

het verlagingniveau (vacuümdruk), toegepast op de tank;

·

de tijdsduur van de meting. Een meting per seconde wordt opgeslagen gedurende de geselecteerde tijdsduur, met een gelijke en automatische verdeling van de gehele controleduur over beide sensoren.

B. Data, welke automatisch door het instrument worden opgeslagen

·

volledige data en tijdsweergave van de controle;

·

de serienummers van de koppelbox en het instrument;

·

het aantal uitgevoerde metingen met een ratio van een meting per seconde gedurende de gehele tijdsduur van de test, inclusief de identificatie van de sensor voor elke meting.

Al deze data kunnen worden overgebracht naar een PC met de bedoeling, een controle en archiveringsrapportage te maken. Deze vormen het bewijs dat de test uitgevoerd werd en de data door het instrument werden gegenereerd. De controle wordt van een automatische tijd- en datumweergave voorzien. De SDT170MTT detector biedt tevens de mogelijkheid, om via een geschikte kabel geluiden op te nemen op een audio mini disc voor PC archivering.