De precisie van Ultrasoon

Ultrasone toepassingen in voorspelbaar onderhoud (PdM)

Afbeelding: Logo SDT Hear More

Akoestische Vibratie Monitoring van machinedelen m.b.v. ultrasone signalen

Akosestische Vibratie Monitoring van (kogel)lagers m.b.v. ultrasone signalen

Testen van hydraulisch gevulde systemen m.b.v. ultrasone signalen

Testen van condenspotten m.b.v. ultrasone signalen

Testen van afsluiters m.b.v. ultrasone signalen

Opsporen van pomp cavitaties m.b.v. ultrasone signalen

Opsporen en onderzoek van elektrische effecten

Noodzaak van goede smering

Gepaste smering is een fundamentele handeling voor (kogel)lagers. De functie van lagersmering dient te zijn:

·

Vermindering van frictie

·

Voorkomen van metaal op metaal contact

·

Gedeeltelijk ontruimen van de thermische energie

·

Voorkomen van externe verontreiniging

Een bekende lagerproducent heeft al eerder aangegeven, dat incorrecte smering verantwoordelijk is voor globaal 40% van alle lagerschades. Zeker is dan ook, dat ontoereikende smering – te weinig smeren, te veel smeren, of incorrect smeren – de oorzaak is van een gereduceerde gebruiksduur van uw machines.

Voordelen bij gebruik van ultrasoon geluid bij de smeringcontrole

Defecten aan roterende machines produceren een breed geluidsspectrum. Maar uitsluitend specifieke problemen, zoals frictie, produceren akoestische golven met een groot aantal schokpulsen welke hoge frequenties veroorzaken. Sterker nog, door nu gebruik te maken van ultrasoon resonantie sensoren fungeren deze als mechanische versterkers van hoge frequenties.

Hieruit volgt, dat het ultrasone spectrum een zeer selectieve technologie is:

·

Weergave van de hoge frequentie fenomenen onthullen de smeringconditie

·

Sterk terugdringen van ongewenste lage frequenties welke de smeringconditie maskeren

Tegelijkertijd zijn andere oplossingen – automatische of manuele – gebaseerd op vooraf vastgelegde smeerintervallen vaak ongeschikt omdat zij niet rekening houden met variaties, zoals:

·

Werkomstandigheden als temperatuur, omwentelingssnelheden, belasting of lagertype

·

Milieucondities zoals omgevingstemperatuur, corrosie of stof

Deze parameters hebben een zeer grote invloed op de lageromstandigheden in vet. Ook kunnen zij verschillen voor lagertype, geïnstalleerd in een andere machine. Zij kunnen eveneens variëren binnen een en dezelfde machine tijdens gebruik.

In bedrijven welke niet gebruik maken van ultrasone apparatuur om het smeren te optimaliseren, kan men in alle regel waarnemen dat de machines een teveel aan smering toegediend hebben gekregen. Een teveel aan smering houdt in een verhoogde temperatuur, een verwijding van de sluitring, een interne besmetting en uiteindelijk een voortijdige beschadiging van het lager.

Door gebruik te maken van ultrasoon geluid kan men de antwoorden vinden op de drie fundamentele problemen, welke telkens weer worden aangetroffen door personen welke de smering uitvoeren:

·

Moet dit lager worden gesmeerd – ja of nee?

·

Zo ja, welke hoeveelheid smeermiddel moet worden toegevoegd?

·

Wanneer zal de volgende smering nodig zijn?

Kiezen van de juiste sensor

Smeermiddelen adapter bevestigd aan de RS1 schroefbare sensor

Het gebruik van deze sensor combinatie is dusdanig, dat het smeren en het bedienen van de smeermiddelenpomp goed kan verlopen; echter kan de meet herhaalbaarheid als niet altijd bevredigend worden ervaren.

Let op dat de helling van de smeermiddelenadapter in vergelijking met het meetpunt altijd gelijk dient te zijn tijdens het meten.

Magneet sensor

Het is eenvoudig in gebruik tijdens het smeren. De gevoeligheid en de herhaalbaarheid van de metingen zijn beter dan bij de combinatie smeermiddelenadapter en RS1 schroefbare sensor.

Het oppervlak waar de magneetsensor bevestigd gaat worden vooraf goed schoonmaken.

RS1 schroefbare contactsensor

De schroefbare contactsensor heeft de bij uistek beste gevoeligheid en meet herhaalbaarheid. Echter, voor deze sensor dient men wel voor elk meetpunt een schijfje te bevestigen, waarop de schroefbare sensor bevestigd kan worden. Ook is deze sensor de beste keuze voor moeilijk toegankelijke respectieve potentieel gevaarlijke meetpunten. Voor lagers met langzame omwentelingssnelheden is deze sensor een vereiste.

Het oppervlak en de schroefopening waarin de schroefsensor bevestigd wordt vooraf goed schoonmaken.

Lagersmering Procedure

Historische data zijn beschikbaar

In dit geval zijn de data en de badkuipcurve beschikbaar, welke men als basislijn kan gaan gebruiken.

De amplificatie instellen, een meting nemen en het meetresultaat vergelijken met de historische meetresultaten.

·

Als de resultaten vergelijkbaar zijn is smering van het lager niet aan de orde.

·

Als de uitlezing groter is dan de historische meetresultaten (basislijn) dient het lager te worden gesmeerd.

·

Vervolg de procedure zoals onderstaand weergegeven. Het doel van deze operatie is, om na smering een meet- resultaat te bereiken dat zo dicht mogelijk de basislijn benaderd.

Geen historische data beschikbaar

·

Vooraf de smeernippel van het lager en de adapter van de smeermiddelenpomp schoonvegen. Het is belangrijk om contaminatie van het lager te voorkomen. Een dergelijk verkeerde handeling betekent een snelle vermindering van de lagerconditie welke even ernstig is als een gebrek aan smeermiddel.

·

De amplificatie instellen en een meting uitvoeren.

·

Langzaam een kleine hoeveelheid smeermiddel toevoegen en tegelijkertijd het signaal via de hoofdtelefoon beluisteren. Het smeermiddel langzaam injecteren om het lager niet aan overdruk bloot te stellen.

·

Wacht tot het smeermiddel alle onderdelen van het lager bereikt heeft. De tijdsduur is het afhankelijk van het soort smeermiddel dat gebruikt wordt, de lager afmeting en de omwentelingssnelheid van het lager.

·

Vervolg met het toedienen van een kleine hoeveelheid smeermiddel, tot het geluid vermindert.

·

U heeft de optimale smeerconditie bereikt als het geluid ietwat toeneemt. Stop direct met het toedienen van smeermiddel.

·

Ga opnieuw een meting uitvoeren, en ga de amplificatie opnieuw instellen als dit nodig blijkt te zijn; het meetresultaat vastleggen (noteren of d.m.v. dataopslag). Dit meetresultaat wordt gebruikt om te bepalen of het lager wel dan niet tijdens de volgende smeerronde gesmeerd moet worden. Ook worden deze meetresultaten na een aantal smeerrondes gebruikt om een basislijn vast te stellen.

·

Bij lagerbehuizingen welke uitgevoerd zijn met een afvoerpijp controleren, of het oude smeermiddel daadwerkelijk is afgevoerd.

Belangrijke overweging

Als u eenmaal de meetomstandigheden en de meetplek voor een sensor hebt vastgelegd, blijf deze configuraties dan ook altijd gebruiken. Dit is de enige manier om betrouwbare en herhaalbare meetresultaten te verkrijgen. Deze configuratie zijn zelfs belangrijker dan de keuze voor een sensor.

Ook tijdens het controleren van machines dienen deze aan de vooraf gedefinieerde parameters te voldoen: condities, snelheid, belasting, temperatuur – het zijn belangrijke configuraties om metingen met elkaar te kunnen vergelijken.

·

Meet de omwentelingssnelheid met de ingebouwde RPM sensor en de temperatuur met de ingebouwde thermometer.

·

Bij niet continue draaiende machines dienen de metingen pas te worden uitgevoerd zodra de machine gestabiliseerd en zijn bedrijfstemperatuur bereikt heeft.

Als u begint met een ultrasoon signaal gebaseerd smeerprogramma, of als uw machine het eind van zijn gebruiksduur heeft bereikt, of als u een abnormale verhoging van het meetresultaat voor smering opmerkt, dan is het essentieel om 48 of 72 uur na de smering een meting ter bevestiging uit te voeren:

·

Als het meetresultaat bijna gelijk is aan het meetresultaat na smering, dan moest het lager daadwerkelijk worden gesmeerd.

·

Als het meetresultaat verhoogd is in vergelijking met het meetresultaat na smering, dan heeft het lager een permanente beschadiging opgelopen. Het wordt nu aangereden om het lager frequent te controleren om uit te vinden of smering of een andere factor het lager of de machine beïnvloedt.

Het wordt aangeraden om vast te leggen middels noteren of dataopslag:

·

De meetresultaten voor en na toevoeging van smeermiddel.

·

Een meetresultaat als geen smeermiddel is toe gevoegd.

Als u deze eenvoudige methode toepast kunt u eenvoudig uw smeerintervallen optimaliseren:

·

Al na twee metingen te hebben uitgevoerd kunt u de periodiciteit verminderen.

·

Een meting betekent dat u de periodiciteit dient te verhogen en de volgende meetronde op een kortere tijdsduur dient te plannen.